Villa Aurora Artist Fellows 2021

Florian Baron | © Johannes Waltermann

Florian Baron | Filmmaker

Apr, May, Jun

Ulu Braun | © Private

Ulu Braun | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Nadine Fecht | © Clara Bahlsen

Nadine Fecht | Visual Artist

Oct, Nov, Dec

Nora Fingscheidt | Image: Philip Leutert

Nora Fingscheidt | Filmmaker

May, Jun

Paula Fürstenberg | © Dirk Skiba

Paula Fürstenberg | Writer

Apr, May, Jun

Colin Hacklander

Colin Hacklander | Composer (together with Farahnaz Hatam)

Oct, Nov, Dec

Anna Sofie Hartmann | Filmmaker

Apr, May, Jun

Farahnaz Hatam | Composer (together with Colin Hacklander)

Oct, Nov, Dec

Paul Hutchinson | Image: Hutchinson

Paul Hutchinson | Visual Artist

Oct, Nov, Dec

Annika Kahrs | © Helge Mundt

Annika Kahrs | Visual Artist

Apr, May, Jun

Felix Kubin | Photo by Roger Deckker for the Wire

Felix Kubin | Composer

Apr, May, Jun

Enis Maci | Image: Private

Enis Maci | Writer (together with Pascal Richmann)

Jul, Aug, Sep

Alex Nowitz | © Oscar Loeser

Alex Nowitz | Composer

Jul, Aug, Sep

Pascal Richmann | Image: Sabrina Richmann

Pascal Richmann | Writer (together with Enis Maci)

Jul, Aug, Sep

Kathrin Schmidt | © Dirk Skiba

Kathrin Schmidt | Writer

Jul, Aug, Sep

Isabelle Stever | © Sebastian Schrade

Isabelle Stever | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Robin Stretz

Robin Stretz | Visual Artist

Jul, Aug, Sep

Sarah Szczesny | Visual Artist

Jul, Aug, Sep

Sabine Vogel | © Michael Miethe

Sabine Vogel | Composer

Jul, Aug, Sep