Villa Aurora Grant Recipients | 2012

First Quarter (January – March)

Marieta Chirulescu

Marieta Chirulescu | Artist

Jan, Feb, Mar

Felicitas Hoppe | © Tobias Bohm

Felicitas Hoppe | Writer

Jan, Feb, Mar

Alexej Meschtschanow

Alexej Meschtschanow | Artist

Jan, Feb, Mar

Stephan Müller | Kamerapferd

Stephan Müller | Fimmaker (together with Erik Schmitt)

Jan, Feb, Mar

Erik Schmitt | Kamerapferd

Erik Schmitt | Fimmaker (together with Stephan Müller)

Jan, Feb, Mar

David Wnendt

David Wnendt | Filmmaker

Jan, Feb, Mar

Second Quarter (April – June)

Hans Diernberger

Hans Diernberger | Artist

Apr, May, Jun

Claudia Doderer

Claudia Doderer | Space for music

Apr, May, Jun

Jens-Uwe Dyffort

Jens-Uwe Dyffort | Composer (together with Roswitha von den Driesch)

Apr, May, Jun

Dorothee Elmiger | © Sam Tyson

Dorothee Elmiger | Writer

Apr, May, Jun

Roswitha von den Driesch

Roswitha von den Driesch | Composer (together with Jens-Uwe Dyffort)

Apr, May, Jun

Hassouna Mosbahi

Hassouna Mosbahi | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Third Quarter (July – September)

Dietrich Brüggemann

Dietrich Brüggemann | Filmmaker

Jul, Aug, Sep

Michael Just

Michael Just | Artist

Jul, Aug, Sep

Jan-Peter E.R. Sonntag

Jan-Peter E.R. Sonntag | Artist

Jul, Aug, Sep

Chiyoko Szlavnics

Chiyoko Szlavnics | Composer

Jul, Aug, Sep

Hassouna Mosbahi

Hassouna Mosbahi | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Fourth Quarter (October – December)

Maren Ade

Maren Ade | Filmmaker (together with Ulrich Köhler)

Oct, Nov, Dec

Daniela Dröscher | Writer

Oct, Nov, Dec

Ulrich Köhler

Ulrich Köhler | Filmmaker (together with Maren Ade)

Oct, Nov, Dec

Marten Persiel | © David Gauffin

Marten Persiel | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Peter Welz © Marten Persiel

Peter Welz | Artist

Oct, Nov, Dec

Hassouna Mosbahi

Hassouna Mosbahi | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Back